فکر می کنم این بحث ها خیلی تئوری باشه و خسته کننده اما برای شروع هر چیزی خوبه که تعاریف مربوطه هم گفته بشه

به طور کلی برای نمایش جایگاه دانش از یک سلسله مراتب یا ساختار هرمی استفاده می کنند.

در این ساختار هرمی پایین ترین سطح را داده (Data) تشکل می دهد (سطح یک)و سطح دوم را اطلاعات(Information) و سطح سوم دانش (knowledge)می باشد. وسطح چهارم هوش قرار دارد.

این سلسله مراتب نشان دهنده نحوه به دست آمدن هر سطح را بیان می کند.به عبارت دیگر ابتدا از داده ها ، اطلاعات به دست می آید و از تحلیل و آنالیز اطلاعات ، دانش به دست می آید.InnocentInnocentInnocent

داده : داده را چیزهایی میدانند که بود و نبودشان به خودی خود ، هیچ فرقی نمی کند.و ساختار آنها هر ساختار ممکنی میتواند داشته باشد.به عنوان مثال : 20و18وحسن و نمره ، چند داده می باشند

اطلاعات:به مجموعه ای از داده ها می گویند که معنی دار شده اند به این صورت که روابطی بین آنها برقرار شده است.این معنی می تواند مفید باشد. به عنوان مثال اینکه نمره حسن 18 می باشد ، یک بخش از اطلاعات است.

دانش:مجموعه مناسب و مجموعه ساخت یافته ای از اطلاعات را گویند که حتما مفید و مورد استفاده می باشد. به کسانی که دانش را در اختیار دارند افراد خبره می گویند یعنی شاید بتوان به هر متخصص در یک زمینه خاص یک فرد دارای دانش گفت.

هر چه به سمت سطوح فوقانی این هرم پیش می رویم کار سخت تر می شود و پیچیدگی کار بیشتر.

اما انواعی که برای دانش ذکر شده است.

از دیدگاه های متفاوتی به این قضیه نگاه شده است.

 

دانش با قابلیت ارث بری (Inheritable knowledge) : بیشتر به نحوه نمایش دانش بر می گردد که مفاهیم یا اشیاء موجود را با کلاسها(class در مفهوم شیء گرایی)نمایش می دهند و این کلاسها از ارث بری دارند.
ارث بری همچنان که در برنامه نویسی هم مطرح می باشد یکی از قدرتمندترین شکل برای استنتاج است که انشاءالله در بخش استنتاج دانش در پست های بعدی به آن خواهیم پرداخت 

دانش استنتاجی(Inferential Knowledge) : در اینجا دانش با استفاده ازمنطق (Logic ) نشان داده می شود که هدفش این است که کار استنتاج را در مراحل به دست آوردن دانش جدید ساده کند. در مرحله استنتاج نیز نیاز به یک موتور (Engine)استنتاج یا برنامه ای که کار استنتاج را از روی منطق انجام می دهد می باشد.

دانش بیانی (Declarative Knowledge) :بیان کننده حقایق به صورت جملات خبری می باشد.مثلا

"به ازای هر درس یک ساعت کلاسی موجود می باشد" یک حقیقت و جمله خبری است که زیر مجموعه دانش بیانی قرار دارد.

دانش روالی(Procedural Knowledge) :نحوه انجام کارها را در این نوع دانش می توان نمایش داد. هدف این نوع دانش ، نشان دادن نحوه انجام کارها است نه چیستی آن کار!به عنوان مثال :

"برای سریعتر رسیدن از کرمان به تهران از هواپیما استفاده شود."

پس میشه گفت دانش 4نوع دارد.سعی می کنم در پستهای بعدی زبانهای نمایش دانش را بیارم واز شکل هم استفاده کنم که قابل فهمتر باشد.