تشريح نحوه عملکرد کامپايلرها - قسمت چهارم

03/15/2011

 

 


توضيحات تکميلی درباره تحليل‌گر نحوی :

تحلیل‌نحوی، Syntax Analyzer یا پارسر (Parser) فازم دوم عمل کامپایل می‌باشد.
گرامر مورد استفاده در این مرحله گرامر مستقل از متن یا Context Free می‌باشد.
در حین این مرحله از کامپایل می‌باشد که خطاهای نحوی تشخیص داده می‌شوند.
- تحلیل واژه‌ای ( Lexical Analysis) نخستین مرحلۀ کامپایل تحلیل واژه‌ای میباشد. به واحدی از کامپایلر که کار تحلیل واژه‌ای را انجام می‌دهد، اسکنر (scanner) میگویند. اسکنر بین رشتۀ ورودی و تحلیلگر نحوی (یا پارسر-parser) واقع است. وظیفۀ اصلی اسکنر این است که با خواندن کاراکترهای ورودی، توکن‌ها را تشخیص داده و برای parser ارسال نماید. رابطۀ scanner و parser بصورت زیر است:
به عنوان مثال در صورتیکه رشتۀ ورودی A:=B+C باشد، توکن‌های زیر تشخیص داده خواهند شد: (آدرسid,C) و (add .op.) و (آدرسid , B) و (ass .op.) و (آدرس id , A) بنابراین اسکنر علاوه بر اینکه تشخیص می‌دهد که توکن یک شناسه‌است، وآدرس آن در جدول نشانه‌ها را نیز برای پارسر میفرستد. علاوه بر این اسکنر میتواند محلهای خالی و توضیحات(comments) موجود در برنامه اصلی را ضمن خواندن برنامه حذف نماید. به آخرین توکنی که اسکنر یافته‌است، علامت پیش بینی(look a head symbol) و یا توکن جاری گفته می‌شود.
1-    الگو (pattern) و واژۀ(Lexem) توکنها:
به فرم کلی که یک توکن میتواند داشته الگوی آن توکن میگویند. به عبارتی دیگر در ورودی، رشته‌هایی وجود دارند که توکنِ یکسانی برای آنها تشخیص داده می‌شود. فرم کلی این رشته‌ها توسط الگوی آن توکن توصیف می‌شود. به دنباله‌ای از نویسه‌ها که تشکیل یک توکن میدهند، واژه(Lexem) آن توکن میگویند.

الگو واژه توکن با حروف الفبا شروع و بدنبال آن حرف ورقم قرار میگیرد A1 id هرثابت عددی 3.14 num هر رشتۀ کاراکتری که بین دو علامت " " قرار گیرد "book" literal < < relation >= >= relation if if if
در بعضی وضعیتها اسکنر قبل از اینکه تصمیم بگیرد که چه توکنی را به پارسر بفرستد، نیاز دارد که چند کاراکتر دیگر را نیز، از ورودی بخواند. مثلاً اسکنر با دیدن علامت < در ورودی نیاز دارد که کاراکتر ورودی بعدی را نیز بخواند. در صورتیکه این کاراکتر = باشد، در نتیجه توکن '<=' و در غیر اینصورت توکن ' < ' تشخیص داده می‌شود. در این مورد باید کاراکتر اضافی خوانده شده مجدداً به ورودی برگردد. یکی دیگر از مشکلاتی که اسکنر با آن روبروست این است که در زبانهایی نظیر فرترن مثلاَ محل خالی یا (space) بجز در رشته‌های کاراکتری ، نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال کلمۀ Do در زبان فرترن را در دستور زیر در نظر بگیرید: do bi =1.25 تا زمانیکه به نقطۀ اعشار در 1.25 نرسیده باشیم نمیتوان گفت که do در این دستور کلمه کلیدی نیست، بلکه بخشی از متغیری است که نام آن do bi است. به همین ترتیب در دستور do bi=1,25 تا زمانیکه علامت کاما دیده نشود، نمیتوان گفت که این دستور یک حلقۀ do میباشد.
در زبانهایی که کلمات کلیدی آن جزو کلمات رزرو شده نیستند، اسکنر نمیتواند کلمات کلیدی را از شناسه‌های همنام آنها تشخیص دهد. به عنوان مثال در دستور زیر: IF Then THEN then=else;ELSE Else=Then;
جدا کردن کلمۀ کلیدی THEN از متغیری که نام آن Then است بسیار مشکل است. در این موارد معمولاً پارسر تشخیص نهایی را خواهد داد.
2-    خطاهای واژه ای(Lexical Errors):
بطور کلی خطاهای محدودی را اسکنر میتواند بیابد، زیرا اسکنر تمام برنامۀ ورودی را یکجا نمیبیند بلکه هر بار قسمت کوچکی از برنامۀ منبع را. به‌عنوان مثال هرگاه رشتۀ fi در یک برنامۀ C برای بار اول مشاهده شود، اسکنر قادر نیست تشخیص دهد که آیا fi یک املای غلط از کلمۀ کلیدی if است یا نام یک متغیر است: fi (x==3) از آنجایی که fi میتواند نام یک متغیر مجاز باشد، اسکنر این توکن را به‌عنوان یک شناسه به پارسر میفرستد تا اینکه پارسر در اینمورد تصمیم بگیرد. اما ممکن است خطاهایی پیش بیاید که اسکنر قادر به انجام هیچ عملی نباشد. در این مورد، برنامۀ خطا پرداز (error handler) فرا خوانده می‌شودتاآن خطا را به نحوی برطرف کند. روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد که ساده ترین آنها روشی است بنام panic mode (وضعیت هراس) . در این روش آنقدر از رشتۀ ورودی حذف می‌شود تا اینکه یک توکن درست، تشخیص داده شود. سایر روشهای تصحیح خطا(error recovery) عبارت‌اند از : a) حذف یک کاراکتر غیر مجاز (تبدیل:$= به  := ) b) وارد کردن یک کاراکتر گم شده (مثلاً تبدیل : به  := ) c) تعویض کردن یک کاراکتر غلط با یک کاراکتر درست ( مثلاً تبدیل  :: به  := ) d) جابجایی دو کاراکتر مجاز ( مانند =: به := )
 3- روشهايی جهت بهبود کار اسکنر :
الف ) استفاده از بافر: در بسیاری از زبانها اسکنر برای تشخیص نهایی توکنها و مطابقت دادن آن با الگوهای موجود، نیاز دارد که چند کاراکتر جلوتر را نیز مورد بررسی قرار دهد. از آنجایی که مقدار زیادی از زمان در جابجایی کاراکترها سپری می‌شود، از تکنیکهای بافرینگ ، برای پردازش کاراکترهای ورودی استفاده میگردد. در یکی از این تکنیکها از یک بافر که به دو نیمۀ n کاراکتری تقسیم شده‌است، استفاده می‌کنند (که در آن n تعداد کاراکترهایی است که در روی یک بلوک از دیسک جای میگیرند). به این ترتیب با یک فرمان read به جای خواندن یک کاراکتر ، میتوان n کاراکتر ورودی را در هر نیمۀ بافر وارد کرد. در صورتیکه ورودی شامل تعداد کاراکترهای کمتر از n باشد، بعد از خواندن این کاراکترها یک کاراکتر خاصِ eof نیز وارد بافر میگردد. کاراکتر eof بیانگر پایان فایل منبع بوده و با سایر کاراکترهای ورودی به نوعی تفاوت دارد.


      C * * 2 eof E = M *
              forward
Lexam –beginning   ابتدای واژه


در بافر ورودی از دو نشانه رو استفاده می‌شود. رشتۀ کاراکتری بین این دو نشانه رو، معرف Lexem (واژه)جاری میباشد. در ابتدا هر دو نشانه رو به اولین کاراکتر Lexem بعدی که باید پیدا شود اشاره می‌کنند. نشانه رویِ forward پیش میرود تا اینکه یک توکن تشخیص داده شود . این نحو استفاده از بافر در بیشتر موارد کاملاً خوب عمل می‌کند . با این وجود در مواردی که جهت تشخیص یک توکن، نشانه روِ forward ناچار است بیشتر از طول بافر جلو برود، این روش درست کار نمیکند. به‌عنوان مثال دستور declare (arg1,arg2, … ,arn n) را در یک برنامۀ pl/1 در نظر بگیرید. در این دستور تا زمانیکه کاراکتر بعد از پرانتز سمت راست را بررسی نکنیم، نمیتوان گفت که declare یک کلمۀ کلیدی است و یا اسم یک آرایه‌است. برای کنترل حرکت نشانه رویِ forward و همچنین کنترل بافر میتوان بصورت زیر عمل کرد:

 


If forward is at end of first half then Begin reload second-half;
                 Forward:=forward+1
End Else
    If  forward is at end of second-half  then
     Begin      reload   first half;
                  Move   forward to begin of first half
     End
   Else       forward:= forward+1;


ب)استفاده از نگهبانها(sentinels):
در حالت قبل با جلو رفتن نشانه رو forward باید چک میشد که آیا این نشانه رو به انتهای یک نیمه از بافر رسیده‌است یا خیر؟ در صورتیکه به انتهای یک نیمه از بافر رسیده باشد، باید نیمۀ دیگر را دوباره بار می‌کردیم. در الگوریتم فوق همان طوریکه مشاهده شد برای هر جلورویِ نشانه رویِ forward ، دو بار عمل مقایسه انجام مشود. میتوان این دو را به یک بار تست، تبدیل کرد. برای این کار باید در انتهای هر نیمۀ بافر، یک کاراکتر نگهبان قرار دهیم( نگهبان به عنوان قسمتی از برنامۀ منبع نخواهد بود). به این ترتیب برای کنترل حرکت نشانه روِ forward میتوانیم از الگوریتم زیر استفاده کنیم:


forward:=forward + 1 ; if (forward = eof) then begin
         if   (forward  is  at   end  of  first   half)     then
         begin
                 reload   second  half;
                 forward := forward+1 ;
        end
        else
             if        (forward at end of second half)   then
             begin
                     reload  first  half;
                     move  forward  to beginning   of  first  half
             end
             else      /*   eof  within  a  buffer  signifying end of input */
            terminate  lexical  analysis       (آنالیز واژه‌ای به پایان برسد) 

1 Comments Add your own


  • 1. Leatrice  |  04/10,2011

    E1KpvP With the bases loaded you struck us out with that answer!


Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage

درباره من

احمد استیری

احمد استیری هستم. بنده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشم. دوره کارشناسی ارشد را زیر نظر جناب دکتر کاهانی در آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی گذرانده ام. در این مدت در حوزه های مرتبط با پردازش متن از جمله وب معنایی و به طور ویژه متن کاوی بر روی متون زبان فارسی فعالیت داشتم. طراحی و پیاده سازی ابزارهای پایه ای پردازش زبان فارسی و به خصوص طراحی نخستین ابزار پارسر زبان فارسی و ابزار ارزیابی خودکار خلاصه سازهای فارسی و همچنین تولید پیکره قرآنی فرقان از جمله کارهای من در دوره کارشناسی ارشد می باشد.
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ با ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

پست الکترونیکی من:
UniversityDataInfo{@}yahoo.com

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

پيوندها

کلی

Feeds